TOTOLINK EX1200T - Mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
395.000 ₫

<ul> <li>Tương th&iacute;ch với IEEE 802.11a/b/g/n/ac.</li> <li>Biến Wi-Fi băng tần đơn của bạn th&agrave;nh Wi-Fi băng tần k&eacute;p.</li> <li>Tốc độ truyền tải tối đa l&ecirc;n đến 1167Mbps (5G: 867Mbps, 2.4G: 300Mbps)</li> <li>2 ăng-ten ngo&agrave;i 5dBi cho v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng rộng</li> <li>Hỗ trợ thiết lập dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng bằng điện thoại th&ocirc;ng minh.</li> <li>Hỗ trợ mở rộng s&oacute;ng nhanh với n&uacute;t bấm WPS</li> <li>Đ&egrave;n LED th&ocirc;ng minh hiển thị trạng th&aacute;i kết nối trực quan</li> <li>Hỗ trợ 2 chế độ l&agrave;m việc: Chế độ AP v&agrave; Chế độ Repeater.</li> <li>Thiết kế cắm tường tiết kiệm kh&ocirc;ng gian của bạn.</li> </ul>

TotoLink EX200 - Bộ mở rộng sóng wifi
220.000 ₫

<p>Băng tần 2.4~2.4835GHz<br /> Tốc độ: 300Mbps<br /> Ăng ten: 2 ăng ten 4 dBi<br /> Bao b&igrave; sản phẩm c&oacute; thể thay đổi theo từng đợt h&agrave;ng nhập</p>

TOTOLINK EX1200M - Mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC1200
495.000 ₫

<h1>AC1200</h1> <ul> <li>Tương th&iacute;ch chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (5GHz) 867Mbps, (2.4GHz) 300Mbps</li> <li>1 n&uacute;t WPS 5G, 1 n&uacute;t WPS 2.4G, 1 n&uacute;t RST</li> <li>2 ăng-ten 5dBi</li> <li>Chế độ hoạt động: Acces Point, Repeater</li> <li>Đ&egrave;n LED th&ocirc;ng b&aacute;o t&iacute;n hiệu trực quan, mở rộng ch&eacute;o th&ocirc;ng minh</li> <li>1 cổng LAN 10/100Mbps</li> <li>T&iacute;nh năng Reboot Schedule, Wi-Fi Schedule</li> <li>Hỗ trợ APP c&agrave;i đặt nhanh</li> </ul>

Bộ mở rộng sóng APTEK E302
Hết hàng

<p>Hỗ trợ c&aacute;c chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n<br /> Băng tần 2.4GHz với tốc độ tối đa l&ecirc;n đến 300Mbps<br /> 2 ăng ten ngo&agrave;i 3dBi<br /> Giao diện tiếng Việt, cấu h&igrave;nh nhanh bằng smartphone<br /> Tự động thay đổi k&ecirc;nh theo nguồn ph&aacute;t</p>