Máy chấm công RONALD JACK X628
Giá: Liên hệ

<p>Đi k&egrave;m phần mềm chấm c&ocirc;ng của h&atilde;ng: Attendance Management</p> <p>&ndash; T&iacute;ch hợp theo luận l&yacute; Finger 9.0<br /> &ndash; Một nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể đăng k&yacute; 1-10 dấu v&acirc;n tay v&agrave; 1 thẻ cảm ứng với 1 m&atilde; sử dụng.<br /> &ndash; Thiết bị được kết nối trực tiếp đến m&aacute;y t&iacute;nh hoặc th&ocirc;ng qua mạng TCP/IP.<br /> &ndash; Dễ d&agrave;ng bấm n&uacute;t V&agrave;o (Check In), Ra (Check Out)<br /> &ndash; Dữ liệu kh&ocirc;ng bị mất khi mất nguồn.<br /> &ndash; Tuổi thọ thiết bị cao.</p>