Máy quét mã vạch DATAMAX M2440
2.400.000 ₫

<p>Tốc độ qu&eacute;t: &gt;25 inch / 63cm mỗi gi&acirc;y</p> <p>Phương ph&aacute;p qu&eacute;t: thủ c&ocirc;ng, tự động, qu&eacute;t li&ecirc;n tiếp</p> <p>Scan: hướng 65 &deg;, xoay 360 &deg;, cao độ 55 &deg;</p> <p>Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: SR: M&atilde; 39 4,8 triệu, UPS60% 5 triệu, PSF417 5 triệu, Datamatrix 7,5 triệu</p> <p>Độ s&acirc;u của trường qu&eacute;t: 5-390mm</p> <p>Tỷ lệ lỗi: &lt;1/50 triệu</p> <p>Giao diện: USB-HID, USB-COM</p> <p>Tần số hoạt động: Bluetooth V2.1 + EDR (Lớp 1)</p> <p>Khoảng c&aacute;ch truyền: &lt;= 250m</p> <p>Khả năng lưu trữ: 512.000 byte</p>

Đầu đọc mã vạc GEMS EC330
1.250.000 ₫

<table class="content-product_features" style="width:914px; margin-bottom:1em; border-color:#ececec; border-spacing:0px; color:#777777; font-family:Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:15px; text-align:justify; background-color:#ffffff; border:1px solid #ececec"> <tbody style="box-sizing:border-box"> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">K&iacute;ch Thước M&aacute;y:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">170mm x 100mm x75mm (LxWxH)</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Loại M&aacute;y:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">1D &amp; 2D</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Pin Lưu Điện:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">Kh&ocirc;ng</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Chức năng:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">Qu&eacute;t m&atilde; vạch si&ecirc;u thị, shop, nh&agrave; s&aacute;ch</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">H&atilde;ng-Thương hiệu:</td> <td class="feature-value" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">GEMS</td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Cổng Kết Nối:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">USB</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Bảo h&agrave;nh:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">1 Đ&ocirc;i 1 Trong 01 Th&aacute;ng, 12 Th&aacute;ng</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Tương th&iacute;ch phần mềm:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">tất cả c&aacute;c phần mềm b&aacute;n h&agrave;ng</li> </ul> </td> </tr> <tr class="control-group" style="box-sizing:border-box"> <td class="feature-lab" style="box-sizing:border-box; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0px; text-align:left; border-bottom:1px solid #ececec; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff">Tốc độ đọc:</td> <td class="feature-value" style="border-bottom:1px solid #ececec"> <ul class="no-markers no-margin" style="box-sizing:border-box; list-style-position:initial; list-style-image:initial; padding:0.5em 0px 0.5em 0.5em; margin:0px !important; text-align:left; line-height:1.3; font-size:0.9em; color:#666666; background-color:#ffffff"> <li style="box-sizing:border-box; margin-bottom:0.6em; margin-left:1.3em">250mm /gi&acirc;y</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>