Draytek 2926
2.950.000 ₫

<p><strong>Router Dual-WAN chuy&ecirc;n nghiệp&nbsp;cho doanh nghiệp, ph&ograve;ng game...</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>- 2 cổng WAN&nbsp;Gigabit (WAN 2 cho ph&eacute;p chuyển đổi th&agrave;nh LAN 5), RJ-45.</p> <p>- 4 cổng LAN Gigabit, RJ-45. 2 cổng USB cho ph&eacute;p&nbsp;kết nối&nbsp;USB&nbsp;3G/4G, Printer,...</p> <p>- Dual-WAN Load Balance/Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Interne, VoIP...)</p> <p>- 50.000 NAT Session, Throughtput: 500Mbps, chịu tải 120&nbsp;user.&nbsp;Hỗ trợ triển khai&nbsp;dịch vụ&nbsp;cao cấp:&nbsp;Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP&hellip;</p> <p>- VPN 50 k&ecirc;nh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), VPN Trunking (LoadBalancing/Backup), VPN qua 3G/4G.</p> <p>- Kiểm so&aacute;t v&agrave; quản l&yacute; băng th&ocirc;ng gi&uacute;p gi&uacute;p tối ưu đường ruyền Internet.</p> <p>- Firewall SPI dựa tr&ecirc;n đối tượng, quản l&yacute; nội dung (CSM).</p> <p>- T&iacute;ch hợp Wi-Fi Marketing từ c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển h&agrave;ng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...</p> <p>- Quản l&yacute; VPN&nbsp;tập trung CVM (8 site&nbsp;Router), quản l&yacute; tập trung Access Point APM (20 Access Point), quản l&yacute;&nbsp;tập trung Switch SWM (10 Switch).</p> <p>- Cho ph&eacute;p quản l&yacute; từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS 2&nbsp;qua TR-069.</p>