Máy in hoá đơn Zywell 808
1.550.000 ₫

<p>M&aacute;y in h&oacute;a đơn nhiệt ZYWELL&nbsp;808&nbsp;l&agrave; sản phẩm được&nbsp;hỗ trợ chức năng gi&aacute;m s&aacute;t mạng, thay đổi IP trực tiếp từ c&aacute;c cổng v&agrave; m&atilde; QR kh&aacute;c nhau. C&oacute; bộ điều hợp nguồn t&iacute;ch hợp, gi&uacute;p tr&aacute;nh m&atilde; lộn xộn mọi l&uacute;c.</p> <p>&nbsp;M&aacute;y in h&oacute;a đơn ZYWELL&nbsp;808&nbsp;l&agrave; một model&nbsp;do c&ocirc;ng ty Zhuhai Zywell Technology một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y in h&oacute;a đơn, m&aacute;y in m&atilde; vạch, c&aacute;c sản phẩm k&egrave;m theo</p>